Onze gegevens

Hubo Spijkenisse
Oberonweg 26-48
3208 PE Spijkenisse
Nederland

Tel: +31(0)181 – 640 310

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Wij verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers, (potentiële) medewerkers en stagiaires en van bezoekers van onze website die via het contactformulier een bericht sturen. Welke persoonsgegevens we verwerken, verschilt per doel van de verwerking.

Doelen verwerking persoonsgegevens

Zie onderstaand een overzicht van de doelen, bijbehorende grondslagen en de persoonsgegevens die we t.b.v. de aangegeven doelen verwerken:

Uitvoering opdrachten voor klanten / door leveranciers

We verwerken persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers met als doel de totstandkoming van-, communicatie over- en uitvoering van opdrachten en bijkomende administratieve werkzaamheden. Hierbij geldt als grondslag dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor uitvoering van de opdracht. M.b.t. dit doel worden mogelijk de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam (voornaam, achternaam, tussenvoegsel).
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • Kamer van Koophandel-nummer
 • BTW-nummer
 • Bankgegevens
 • IP-adres
 • Kenteken voertuig
 • Bezoekers website die een vraag stellen

We verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website die via het contactformulier een bericht sturen. Het doel van deze verwerking is puur het eenmalig beantwoorden van de vraag. Grondslag hiervoor is ‘toestemming’.

M.b.t. dit doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Onderwerp / Bericht van de betreffende bezoeker
 • Beveiliging

We gaan uiteraard zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens en hebben diverse organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw (persoons)gegevens veilig te verwerken.

De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen (een deel van) de (persoons)gegevens die we verwerken met derde partijen die in opdracht van ons diensten uitvoeren. Onderstaand een overzicht van categorieën van partijen waarmee de gegevens worden gedeeld:

 • Managementdiensten
 • Administratie- en Accountskantoor
 • Netwerk, hardware, software, hosting en andere internetdiensten
 • (Tele)communicatie, Support-tools en overige

Wij delen alleen persoonsgegevens met partijen waarmee een (verwerkers)overeenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij er sprake is van een fusie, overname, soortgelijke gebeurtenis of wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

De bewaartermijn van gegevens

Onderstaand een overzicht van de vastgestelde bewaartermijnen per type gegevensverwerking:

Klanten en leveranciers

We hanteren als bewaartermijn dat we persoonsgegevens na beëindiging van een overeenkomst met een opdrachtgever of leverancier in principe binnen 3 maanden verwijderen, tenzij bijvoorbeeld een opdrachtgever op dit vlak een andere wens kenbaar maakt. Daarbij geldt uitzondering indien persoonsgegevens van belang zijn voor de financiële administratie; hierbij hanteren we de wettelijk vastgestelde termijnen.

Bezoekers website die een vraag stellen

De persoonsgegevens die we ontvangen van website-bezoekers die een formulier invullen, worden niet langer bewaard dan nodig voor het beantwoorden en indien nodig opvolgen van het doorgestuurde bericht.

Uw rechten (inzage, rectificatie of verwijdering)

Zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Ook mag u ons vragen de gegevens aan te vullen, verbeteren of verwijderen. Een dergelijk verzoek hiertoe kunt u ons per e-mail sturen op info@hubo-roneijgelsheim.nl.

Klachten

Heeft u een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie? Dan lossen we dat natuurlijk graag op. We vragen u in dat geval contact met ons op te nemen. U heeft overigens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging & vragen

Hubo Spijkenisse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Heeft u vragen over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.